X

Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych, którym jest PPHU Monika Lasota z siedzibą przy ul. Barwnikowa 20, 92-725 Łódź, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach.

 

2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany i poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przewarzania.

 

3. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie ze względu na sposób funkcjonowania systemu oraz właściwość usługi.

Polityka Cookies

 

1. PPHU Monika Lasota z siedzibą przy ul. Barwnikowa 20, 92-725 Łódź, może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z danej witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, za pomocą odpowiednich opcji przeglądarki internetowej.

 

2. W celu świadczenia usług Sprzedawca stosuje technologie plików cookies czy sygnalizatorów sieci. Klient może zrezygnować z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. „opt-out cookies”, która zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta uniemożliwi kojarzenie konkretnych informacji z przeglądarką. W przypadku korzystania z kilku przeglądarek internetowych lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies musi zostać przeprowadzona osobno dla każdej z tych przeglądarek/komputerów.

Privacy policy and cookies

Personal data protection

 

1. By placing an order, the Customer consents to the processing of his personal data by the Data Administrator, which is PPHU Monika Lasota with its registered office at ul. Barwnikowa 20, 92-725 Łódź, in particular the first and last name, telephone number, e-mail address and full address for purposes related to the fulfillment of the order, its evaluation, expressing opinions, and receiving information about promotions.

 

2. The Customer’s personal data is collected with due diligence and properly protected against access by unauthorized persons, in accordance with applicable regulations. The customer has the right to inspect their data, change and correct them, and demand to cease their processing.

 

3. By expressing consent, the Customer simultaneously declares that he is aware that the provision of data is voluntary, but refusal to provide them results in the inability to place orders in the store due to the way the system works and the service.

Cookies policy

 

1. PPHU Monika Lasota with headquarters at ul. Barwnikowa 20, 92-725 Łódź, may use cookies. Cookies are small text files sent by the Store and stored on a computer, containing some information related to the use of the website by the Customer. Cookies are used by the Store to serve the website and during the shopping process. The cookies used may be temporary or permanent. Temporary cookies are deleted when the browser is closed, while persistent cookies are also stored after using the website and are used to store information such as password or login. In any case, the Customer may block the installation of cookies or delete permanent cookies using the appropriate browser options.

 

2. In order to provide services, the Seller uses cookie technology or network signaling devices. The customer may opt out of receiving cookies using the so-called “Opt-out cookies”, which will block the placing of such files in the computer system. This option will prevent associating specific information with the browser. If you use several web browsers or several computers, the operation of resignation from cookies must be carried out separately for each of these browsers / computers.